ข่าวประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
หน้าข่าวหลัก | เข้าสู่ระบบ เว็บวิทยาลัย

ที่ เรื่อง โดย จาก ประกาศเมื่อ
1 แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2561...[ดู 55 ครั้ง : โหลด 35 ครั้ง]   นุกูล งานแผนงาน 7 ธ.ค. 2560
2 บันทึกข้อความ ใบจัดซื้อจัดจ้าง...[ดู 124 ครั้ง : โหลด 112 ครั้ง]   นุกูล งานแผนงาน 11 ต.ค. 2560
3 สผ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ...[ดู 126 ครั้ง : โหลด 109 ครั้ง]   นุกูล งานแผนงาน 11 ต.ค. 2560
4 รายการราคาวัสดุ[ดู 68 ครั้ง : โหลด 52 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 2 ก.ย. 2560
5 รายการราคาวัสดุ[ดู 63 ครั้ง : โหลด 56 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 2 ก.ย. 2560
6 แบบฟอร์มแผนงบประมาณ 61 ระดับแผนกวิชา...[ดู 67 ครั้ง : โหลด 48 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 30 ส.ค. 2560
7 แบบฟอร์มแผนงบประมาณ 61 ระดับงาน...[ดู 109 ครั้ง : โหลด 95 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 30 ส.ค. 2560
8 แบบฟอร์มแผนแผนงานโครงการฟาร์ม 61...[ดู 105 ครั้ง : โหลด 69 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 30 ส.ค. 2560
9 ข้อมูลพื้นฐานประกอบการเขียนโครงการ...[ดู 82 ครั้ง : โหลด 62 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 30 ส.ค. 2560
10 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560...[ดู 95 ครั้ง : โหลด 64 ครั้ง]   นุกูล งานแผนงาน 31 ม.ค. 2560
11 แผนพัฒนาการศึกษา-4-ปี-2558-2561...[ดู 108 ครั้ง : โหลด 55 ครั้ง]   นุกูล งานแผนงาน 28 เม.ย. 2559
12 แผนปฏิบัติการประจำปี 2559[ดู 91 ครั้ง : โหลด 45 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
13 คุณลักษณะเแพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ2560...[ดู 93 ครั้ง : โหลด 44 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
14 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพืชอาหารสัตว์...[ดู 86 ครั้ง : โหลด 37 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
15 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการฟาร์มเห็ด2560...[ดู 84 ครั้ง : โหลด 41 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
16 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ...[ดู 88 ครั้ง : โหลด 40 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
17 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสัตวศาสตร์โคนม-ป.ตรี-2560...[ดู 98 ครั้ง : โหลด 45 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
18 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม2560...[ดู 108 ครั้ง : โหลด 56 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
19 คุณลัษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์...[ดู 97 ครั้ง : โหลด 46 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
20 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558...[ดู 115 ครั้ง : โหลด 51 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 16 ก.ย. 2558
21 สรุปภาพรวมแผนประจำปี 2558[ดู 107 ครั้ง : โหลด 54 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 16 ก.ย. 2558
22 แบบฟอร์มโครงการ สอศ[ดู 98 ครั้ง : โหลด 51 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 28 ส.ค. 2558
23 สรุปยอดใช้งบประมาณฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 2558...[ดู 94 ครั้ง : โหลด 48 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 14 พ.ค. 2558
24 สรุปยอดใช้งบประมาณฝ่ายวิชาการ 2558...[ดู 94 ครั้ง : โหลด 38 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 14 พ.ค. 2558
25  สรุปยอดใช้งบประมาณฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 2558...[ดู 96 ครั้ง : โหลด 44 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 14 พ.ค. 2558
26  สรุปยอดใช้งบประมาณฝ่ายบริหารทรัพยากร 2558...[ดู 96 ครั้ง : โหลด 38 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 14 พ.ค. 2558
27  สรุปยอดใช้งบประมาณงานฟาร์ม 2558...[ดู 98 ครั้ง : โหลด 43 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 14 พ.ค. 2558
28 สรุปประมาณการ รายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558...[ดู 105 ครั้ง : โหลด 49 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 14 พ.ค. 2558
29 กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559...[ดู 106 ครั้ง : โหลด 53 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 14 พ.ค. 2558
30 รูปแบบการเขียนรายงานสรุปโครงการหรือผลการดำเนินงาน...[ดู 106 ครั้ง : โหลด 59 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 14 พ.ค. 2558
31 รูปแบบการจัดการงานฟาร์ม วษท.ศรีสะเกษ...[ดู 125 ครั้ง : โหลด 65 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 14 พ.ค. 2558
32 รายงานผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบ2557...[ดู 102 ครั้ง : โหลด 54 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 23 ม.ค. 2558
33 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2554...[ดู 102 ครั้ง : โหลด 63 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2557
34 รายการผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการระจำปีงบประมาณ 2554...[ดู 117 ครั้ง : โหลด 56 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2557
35 แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ55...[ดู 101 ครั้ง : โหลด 63 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2557
36 รายการผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการระจำปีงบประมาณ 2555...[ดู 105 ครั้ง : โหลด 54 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2557
37 แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ2556...[ดู 109 ครั้ง : โหลด 73 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2557
38 รายการผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการระจำปีงบประมาณ 2555...[ดู 114 ครั้ง : โหลด 56 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2557
39 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศร...[ดู 138 ครั้ง : โหลด 10 ครั้ง]   ICT งานแผนงาน 31 ต.ค. 2557
40 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557...[ดู 126 ครั้ง : โหลด 68 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 2 ก.ย. 2557
41 แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 (3ปี)...[ดู 135 ครั้ง : โหลด 86 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 29 ส.ค. 2557
42 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศร...[ดู 146 ครั้ง : โหลด 15 ครั้ง]   ICT งานแผนงาน 25 มี.ค. 2557
43 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ ปี 2556...[ดู 187 ครั้ง : โหลด 120 ครั้ง]   admin งานแผนงาน 17 ก.ย. 2556
44 หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา...[ดู 219 ครั้ง : โหลด 77 ครั้ง] admin งานแผนงาน 18 ม.ค. 2556
45 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ ประจำปี 2555...[ดู 181 ครั้ง : โหลด 70 ครั้ง]   ICT งานแผนงาน 07 เม.ย. 2555
46 รายงาน กง. ประจำปีงบประมาณ 2553 (งวดที่ 3)...[ดู 336 ครั้ง : โหลด 281 ครั้ง]   ศูนย์ข้อมู งานแผนงาน 23 มิ.ย. 2554
47 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศร...[ดู 158 ครั้ง : โหลด 56 ครั้ง]   ICT งานแผนงาน 25 มี.ค. 2554ระบบเผยแพร่เอกสารออนไลน์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
พัฒนาระบบ โดย : นายประจักษ์ นาราช