ข่าวประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษหมวดหมู่ข่าว :

หน้าข่าวหลัก | เข้าสู่ระบบ เว็บวิทยาลัย

ที่ เรื่อง โดย จาก ประกาศเมื่อ
1 ตัวอย่างการเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ-2562...[ดู 94 ครั้ง : โหลด 32 ครั้ง]   นุกูล งานแผนงาน 3 ก.ย. 2561
2 แบบฟอร์มเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562...[ดู 82 ครั้ง : โหลด 59 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 17 ก.ค. 2561
3 แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2561...[ดู 104 ครั้ง : โหลด 61 ครั้ง]   นุกูล งานแผนงาน 7 ธ.ค. 2560
4 บันทึกข้อความ ใบจัดซื้อจัดจ้าง...[ดู 169 ครั้ง : โหลด 128 ครั้ง]   นุกูล งานแผนงาน 11 ต.ค. 2560
5 สผ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ...[ดู 181 ครั้ง : โหลด 124 ครั้ง]   นุกูล งานแผนงาน 11 ต.ค. 2560
6 รายการราคาวัสดุ[ดู 97 ครั้ง : โหลด 59 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 2 ก.ย. 2560
7 รายการราคาวัสดุ[ดู 85 ครั้ง : โหลด 65 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 2 ก.ย. 2560
8 แบบฟอร์มแผนงบประมาณ 61 ระดับแผนกวิชา...[ดู 85 ครั้ง : โหลด 52 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 30 ส.ค. 2560
9 แบบฟอร์มแผนงบประมาณ 61 ระดับงาน...[ดู 128 ครั้ง : โหลด 100 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 30 ส.ค. 2560
10 แบบฟอร์มแผนแผนงานโครงการฟาร์ม 61...[ดู 123 ครั้ง : โหลด 72 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 30 ส.ค. 2560
11 ข้อมูลพื้นฐานประกอบการเขียนโครงการ...[ดู 100 ครั้ง : โหลด 66 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 30 ส.ค. 2560
12 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560...[ดู 109 ครั้ง : โหลด 66 ครั้ง]   นุกูล งานแผนงาน 31 ม.ค. 2560
13 แผนพัฒนาการศึกษา-4-ปี-2558-2561...[ดู 123 ครั้ง : โหลด 57 ครั้ง]   นุกูล งานแผนงาน 28 เม.ย. 2559
14 แผนปฏิบัติการประจำปี 2559[ดู 105 ครั้ง : โหลด 47 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
15 คุณลักษณะเแพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ2560...[ดู 118 ครั้ง : โหลด 48 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
16 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพืชอาหารสัตว์...[ดู 100 ครั้ง : โหลด 42 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
17 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการฟาร์มเห็ด2560...[ดู 101 ครั้ง : โหลด 45 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
18 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ...[ดู 102 ครั้ง : โหลด 45 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
19 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสัตวศาสตร์โคนม-ป.ตรี-2560...[ดู 111 ครั้ง : โหลด 48 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
20 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม2560...[ดู 126 ครั้ง : โหลด 61 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
21 คุณลัษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์...[ดู 110 ครั้ง : โหลด 49 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
22 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558...[ดู 131 ครั้ง : โหลด 54 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 16 ก.ย. 2558
23 สรุปภาพรวมแผนประจำปี 2558[ดู 121 ครั้ง : โหลด 56 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 16 ก.ย. 2558
24 แบบฟอร์มโครงการ สอศ[ดู 113 ครั้ง : โหลด 54 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 28 ส.ค. 2558
25 สรุปยอดใช้งบประมาณฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 2558...[ดู 108 ครั้ง : โหลด 50 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 14 พ.ค. 2558
26 สรุปยอดใช้งบประมาณฝ่ายวิชาการ 2558...[ดู 108 ครั้ง : โหลด 40 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 14 พ.ค. 2558
27  สรุปยอดใช้งบประมาณฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 2558...[ดู 110 ครั้ง : โหลด 46 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 14 พ.ค. 2558
28  สรุปยอดใช้งบประมาณฝ่ายบริหารทรัพยากร 2558...[ดู 110 ครั้ง : โหลด 40 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 14 พ.ค. 2558
29  สรุปยอดใช้งบประมาณงานฟาร์ม 2558...[ดู 112 ครั้ง : โหลด 45 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 14 พ.ค. 2558
30 สรุปประมาณการ รายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558...[ดู 119 ครั้ง : โหลด 52 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 14 พ.ค. 2558
31 กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559...[ดู 120 ครั้ง : โหลด 56 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 14 พ.ค. 2558
32 รูปแบบการเขียนรายงานสรุปโครงการหรือผลการดำเนินงาน...[ดู 119 ครั้ง : โหลด 61 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 14 พ.ค. 2558
33 รูปแบบการจัดการงานฟาร์ม วษท.ศรีสะเกษ...[ดู 139 ครั้ง : โหลด 69 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 14 พ.ค. 2558
34 รายงานผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบ2557...[ดู 112 ครั้ง : โหลด 57 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 23 ม.ค. 2558
35 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2554...[ดู 116 ครั้ง : โหลด 66 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2557
36 รายการผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการระจำปีงบประมาณ 2554...[ดู 130 ครั้ง : โหลด 58 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2557
37 แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ55...[ดู 114 ครั้ง : โหลด 66 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2557
38 รายการผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการระจำปีงบประมาณ 2555...[ดู 119 ครั้ง : โหลด 57 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2557
39 แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ2556...[ดู 124 ครั้ง : โหลด 76 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2557
40 รายการผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการระจำปีงบประมาณ 2555...[ดู 128 ครั้ง : โหลด 58 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2557
41 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศร...[ดู 152 ครั้ง : โหลด 10 ครั้ง]   ICT งานแผนงาน 31 ต.ค. 2557
42 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557...[ดู 140 ครั้ง : โหลด 70 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 2 ก.ย. 2557
43 แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 (3ปี)...[ดู 151 ครั้ง : โหลด 88 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 29 ส.ค. 2557
44 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศร...[ดู 156 ครั้ง : โหลด 15 ครั้ง]   ICT งานแผนงาน 25 มี.ค. 2557
45 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ ปี 2556...[ดู 201 ครั้ง : โหลด 122 ครั้ง]   admin งานแผนงาน 17 ก.ย. 2556
46 หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา...[ดู 241 ครั้ง : โหลด 77 ครั้ง] admin งานแผนงาน 18 ม.ค. 2556
47 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ ประจำปี 2555...[ดู 197 ครั้ง : โหลด 72 ครั้ง]   ICT งานแผนงาน 07 เม.ย. 2555
48 รายงาน กง. ประจำปีงบประมาณ 2553 (งวดที่ 3)...[ดู 353 ครั้ง : โหลด 283 ครั้ง]   ศูนย์ข้อมู งานแผนงาน 23 มิ.ย. 2554
49 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศร...[ดู 170 ครั้ง : โหลด 58 ครั้ง]   ICT งานแผนงาน 25 มี.ค. 2554ระบบเผยแพร่เอกสารออนไลน์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
พัฒนาระบบ โดย : นายประจักษ์ นาราช