ข่าวประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษหมวดหมู่ข่าว :

หน้าข่าวหลัก | เข้าสู่ระบบ เว็บวิทยาลัย

ที่ เรื่อง โดย จาก ประกาศเมื่อ
1 แบบฟอร์มเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562...[ดู 13 ครั้ง : โหลด 16 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 17 ก.ค. 2561
2 แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2561...[ดู 86 ครั้ง : โหลด 49 ครั้ง]   นุกูล งานแผนงาน 7 ธ.ค. 2560
3 บันทึกข้อความ ใบจัดซื้อจัดจ้าง...[ดู 159 ครั้ง : โหลด 123 ครั้ง]   นุกูล งานแผนงาน 11 ต.ค. 2560
4 สผ.ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ...[ดู 168 ครั้ง : โหลด 117 ครั้ง]   นุกูล งานแผนงาน 11 ต.ค. 2560
5 รายการราคาวัสดุ[ดู 81 ครั้ง : โหลด 56 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 2 ก.ย. 2560
6 รายการราคาวัสดุ[ดู 76 ครั้ง : โหลด 61 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 2 ก.ย. 2560
7 แบบฟอร์มแผนงบประมาณ 61 ระดับแผนกวิชา...[ดู 77 ครั้ง : โหลด 49 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 30 ส.ค. 2560
8 แบบฟอร์มแผนงบประมาณ 61 ระดับงาน...[ดู 118 ครั้ง : โหลด 96 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 30 ส.ค. 2560
9 แบบฟอร์มแผนแผนงานโครงการฟาร์ม 61...[ดู 114 ครั้ง : โหลด 69 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 30 ส.ค. 2560
10 ข้อมูลพื้นฐานประกอบการเขียนโครงการ...[ดู 90 ครั้ง : โหลด 62 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 30 ส.ค. 2560
11 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560...[ดู 104 ครั้ง : โหลด 64 ครั้ง]   นุกูล งานแผนงาน 31 ม.ค. 2560
12 แผนพัฒนาการศึกษา-4-ปี-2558-2561...[ดู 118 ครั้ง : โหลด 55 ครั้ง]   นุกูล งานแผนงาน 28 เม.ย. 2559
13 แผนปฏิบัติการประจำปี 2559[ดู 101 ครั้ง : โหลด 45 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
14 คุณลักษณะเแพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ2560...[ดู 102 ครั้ง : โหลด 45 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
15 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพืชอาหารสัตว์...[ดู 95 ครั้ง : โหลด 38 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
16 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการฟาร์มเห็ด2560...[ดู 94 ครั้ง : โหลด 43 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
17 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ...[ดู 97 ครั้ง : โหลด 41 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
18 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสัตวศาสตร์โคนม-ป.ตรี-2560...[ดู 106 ครั้ง : โหลด 46 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
19 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม2560...[ดู 118 ครั้ง : โหลด 58 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
20 คุณลัษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์...[ดู 106 ครั้ง : โหลด 47 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2558
21 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558...[ดู 126 ครั้ง : โหลด 52 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 16 ก.ย. 2558
22 สรุปภาพรวมแผนประจำปี 2558[ดู 116 ครั้ง : โหลด 54 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 16 ก.ย. 2558
23 แบบฟอร์มโครงการ สอศ[ดู 108 ครั้ง : โหลด 51 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 28 ส.ค. 2558
24 สรุปยอดใช้งบประมาณฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 2558...[ดู 104 ครั้ง : โหลด 48 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 14 พ.ค. 2558
25 สรุปยอดใช้งบประมาณฝ่ายวิชาการ 2558...[ดู 103 ครั้ง : โหลด 38 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 14 พ.ค. 2558
26  สรุปยอดใช้งบประมาณฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 2558...[ดู 106 ครั้ง : โหลด 44 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 14 พ.ค. 2558
27  สรุปยอดใช้งบประมาณฝ่ายบริหารทรัพยากร 2558...[ดู 105 ครั้ง : โหลด 38 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 14 พ.ค. 2558
28  สรุปยอดใช้งบประมาณงานฟาร์ม 2558...[ดู 107 ครั้ง : โหลด 43 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 14 พ.ค. 2558
29 สรุปประมาณการ รายรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558...[ดู 114 ครั้ง : โหลด 50 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 14 พ.ค. 2558
30 กรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559...[ดู 115 ครั้ง : โหลด 53 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 14 พ.ค. 2558
31 รูปแบบการเขียนรายงานสรุปโครงการหรือผลการดำเนินงาน...[ดู 115 ครั้ง : โหลด 59 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 14 พ.ค. 2558
32 รูปแบบการจัดการงานฟาร์ม วษท.ศรีสะเกษ...[ดู 135 ครั้ง : โหลด 67 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 14 พ.ค. 2558
33 รายงานผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบ2557...[ดู 110 ครั้ง : โหลด 55 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 23 ม.ค. 2558
34 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2554...[ดู 110 ครั้ง : โหลด 64 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2557
35 รายการผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการระจำปีงบประมาณ 2554...[ดู 125 ครั้ง : โหลด 57 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2557
36 แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ55...[ดู 111 ครั้ง : โหลด 64 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2557
37 รายการผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการระจำปีงบประมาณ 2555...[ดู 113 ครั้ง : โหลด 55 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2557
38 แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ2556...[ดู 118 ครั้ง : โหลด 74 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2557
39 รายการผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการระจำปีงบประมาณ 2555...[ดู 123 ครั้ง : โหลด 56 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 13 ธ.ค. 2557
40 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศร...[ดู 146 ครั้ง : โหลด 10 ครั้ง]   ICT งานแผนงาน 31 ต.ค. 2557
41 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557...[ดู 134 ครั้ง : โหลด 68 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 2 ก.ย. 2557
42 แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 (3ปี)...[ดู 144 ครั้ง : โหลด 86 ครั้ง]   ประจักษ์ งานแผนงาน 29 ส.ค. 2557
43 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศร...[ดู 154 ครั้ง : โหลด 15 ครั้ง]   ICT งานแผนงาน 25 มี.ค. 2557
44 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะ ปี 2556...[ดู 196 ครั้ง : โหลด 120 ครั้ง]   admin งานแผนงาน 17 ก.ย. 2556
45 หนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา...[ดู 228 ครั้ง : โหลด 77 ครั้ง] admin งานแผนงาน 18 ม.ค. 2556
46 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ ประจำปี 2555...[ดู 190 ครั้ง : โหลด 70 ครั้ง]   ICT งานแผนงาน 07 เม.ย. 2555
47 รายงาน กง. ประจำปีงบประมาณ 2553 (งวดที่ 3)...[ดู 347 ครั้ง : โหลด 281 ครั้ง]   ศูนย์ข้อมู งานแผนงาน 23 มิ.ย. 2554
48 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศร...[ดู 167 ครั้ง : โหลด 56 ครั้ง]   ICT งานแผนงาน 25 มี.ค. 2554ระบบเผยแพร่เอกสารออนไลน์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
พัฒนาระบบ โดย : นายประจักษ์ นาราช